Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterin nimi
hotelliluppo.fi -sivusto sekä Hyvinvointihotellin asiakasrekisteri. Luppo asiakasrekisteri.

2. Rekisteriselosteen laatimispäivä
Laadittu 1.7.2021

3. Rekisterinpitäjä
Yritys Hyvinvointihotelli Forssan Luppo Oy ja markkinointinimi Hyvinvointikonsepti Luppo
Kaupparekisteriin merkitty virallinen yhtiön nimi: Hyvinvointihotelli Forssan Luppo Oy
Y-tunnus: 2993428-8
Osoite: Kutomonkuja 2 A 1 2 krs
Puhelin: +358 (0)50 4619629 Tarja Jaakkola +358 (0)50 0878365 Minna Penttilä

4. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Yhteyshenkilö ja tietosuojavastaava:
Tarja Jaakkola
Puhelin: +358 (0)50 4619629
Sähköposti: tarja@forssanluppo.fi

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän ylläpitämien WWW-sivujen kautta sivujen käyttäjiin kohdistuen tapahtuvan informaation jakamisen, tuotteiden ja palveluiden tarjoamisen ja toimittamisen, kampanjoiden sekä kilpailujen järjestämisen sekä mainostamisen ja markkinoinnin toteuttaminen asianmukaisesti. Tarkemmin ottaen henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen tai muun sopimussuhteen perustamista, toteuttamista ja täytäntöönpanoa varten, kilpailuun tai muuhun kampanjaan osallistuvan henkilön asianmukaiseen tunnistamiseen, jäsenyyden, sopimussuhteen tai vastaavankaltaisen yhteyden edellyttämien tiedotus-, analysointi-, tilastointi-, ylläpito- ja kehitystoimien toteuttamiseen, suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin lain sallimin tavoin ja laajuudessa, jollei käyttäjä ole kieltänyt henkilötietojensa tällaista keräämistä ja tallettamista, sekä käyttäjän yksiselitteisesti antaman suostumuksen mukaisiin käyttötarkoituksiin.

6. Rekisterin tietosisältö
Rekisterin sisältämä käyttäjäkohtainen tietosisältö voi vaihdella sen mukaan, millaista käyttäjän toimesta tapahtuva käyttö on. Yleisinä tietoina käyttäjistä merkitään rekisteriin seuraavia tietoja: nimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja mahdollinen käyttäjän asettama kielto koskien tietojen luovuttamista suoramarkkinointitarkoituksiin.
Maksullisten palveluiden, asiakassuhteiden ja sopimuksen tekemistä edellyttävien toimenpiteiden mahdollistamiseksi ja turvaamiseksi käyttäjistä voidaan merkitä rekisteriin yleisten tietojen lisäksi seuraavia tietoja: asiakas- ja käyttäjätunnus tai muu vastaava tunnistautumistieto, mahdollinen Ytunnus, käyttäjän edustaman yhteisön toiminimi, Y-tunnus, postiosoite, puhelinnumerot ja wwwosoite, asema yhteisössä, työnantajan toiminimi, Y-tunnus, postiosoite, puhelinnumerot ja wwwosoite, asiakassuhteen tai muun sopimussuhteen alkamisajankohta, kuuluminen erityiseen asiakasohjelmaan tai –ryhmään sekä mielenkiinnon kohteet ja muut käyttäjän itsensä antamat profilointitiedot.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja kerätään käyttäjiltä itseltään tämän rekisteröityessä palveluun, käyttäessä palvelua tai osallistuessa muutoin WWW-sivulla toteutettuun tietoja edellyttävään toimintoon. Tämän lisäksi tietoja voidaan kerätä valikoidusti lain sallimissa puitteissa väestörekisteristä sekä muista yleisistä rekistereistä.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset. Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän kanssa samaan konserniin tai sen kanssa muutoin samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvalle tahoille sillä tavoin ja siinä laajuudessa, kuin se lain mukaan on sallittua. Laissa erikseen määriteltyjä rajoitettuja henkilötietoja voidaan luovuttaa myös suoramainonnan, etämyynnin ja muun suoramarkkinoinnin sekä mielipide- ja markkinatutkimusten toteuttamiseksi lain sallimin tavoin ja laajuudessa, jollei Käyttäjä ole kieltänyt tiedon luovuttamista. Tietojen käsittelemisessä käytettävät palvelimet ja muut tekniset apuvälineet voivat olla rekisterinpitäjän käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa ja rekisterinpitäjä voi hankkia niiden käyttämiseksi tarpeelliset palvelut ulkopuoliselta palveluntarjoajalta.

9. Rekisterin suojauksen periaatteiden kuvaus
Rekisterin suojauksessa noudatetaan seuraavia periaatteita: Rekisterin käyttö on ohjeistettu, rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät käsiksi vain ennalta määritellyt henkilöt työtehtäviinsä liittyen, tiedot kerätään sähköisiin tietokantoihin, jotka sisältävät palvelimet suojataan palomuureilla, salasanoilla ja muilla ajantasaisilla teknisillä keinoilla, tiedot sisältävät palvelimet sijaitsevat tiloissa, jotka ovat lukittuja ja joissa on järjestetty asianmukainen kulunvalvonta, ja mahdollisten ulkopuolisten palveluntarjoajien kanssa on tehty kirjalliset sopimukset, jotka edellyttävät tietojen luottamuksellista käsittelyä ja edellä tässä kohdassa määritellyn mukaiset vaatimukset täyttävää suojaamista.

10. Tarkastus- ja kielto-oikeus. Tietosuojaviranomaiset
Käyttäjien tiedoksi ilmoitetaan, että käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaan oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastusoikeuden toteuttamista koskevat pyynnöt voidaan esittää rekisterinpitäjälle joko kirjallisesti edellä tämän rekisteriselosteen kohdissa 3 ja 4 esitetyin yhteystiedoin tai sitten henkilökohtaisesti edellä kohdassa 3 mainitussa osoitteessa. Edelleen käyttäjien tiedoksi ilmoitetaan, että käyttäjällä on henkilötietolain 30 §:n mukaan oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Vielä käyttäjien tiedoksi ilmoitetaan, että tietosuojavaltuutettu antaa henkilötietolain mukaisena tietosuojaviranomaisena henkilötietojen käsittelyä ja valvontaa koskevaa ohjausta ja neuvontaa sekä valvoo henkilötietojen käsittelyä. Tietosuojavaltuutettu myös ratkaisee eräät laissa tarkemmin määrätyt henkilötietojen tarkastusoikeuden toteuttamista ja tietojen korjaamista koskevat asiat.

Tietosuojaviranomaisista löytyy lisätietoja esimerkiksi internetistä osoitteesta www.tietosuoja.fi.

Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 1.7.2021.

Hyvinvointihotelli Luppo
Kutomonkuja 2 A 1 3 krs.
30100 Forssa

Tietosuojaseloste
Varaus- ja maksuehdot

Tarja Jaakkola
Elämysopas
+358 50 4619 629
tarja@forssanluppo.fi

Vihreät tassut

Minna Penttilä
Hyvinvointiopas
+358 500 878 365
minna@forssanluppo.fi 

Kutomon Fysioterapia ja Liikuntakeskus